<% Response.Expires = -1 Response.AddHeader "Pragma", "xno-cache" Response.AddHeader "cache-control", "no-store" %>